انواع مطالب2

طول و عرض جغرافیایی چیست؟

وقتی یک کشتی طی سفر در خطر می افتد ، و مجبور است کمک بطلبد ، پیامی رادیویی می فرستد . سپس باید محل دقیق خود را در اقیانوس مشخص سازد تا گروه نجات بتوانند به آن کمک کند . کشتی موقعیت خود را با مشخص ساختن طول و عرض جغرافیاییش خبر می دهد . آیا می دانید طول و عرض جغرافیایی چیست؟

طول و عرض جغرافیایی موقعیت محل یا شیء بخصوصی را در سطح کره ی زمین مشخص می نماید . برای بیان محلی بر روی کره ی زمین ، دایره ای فرضی ، درست در فاصله ی مساوی از قطب شمال و جنوب ، کشیده شده است . این دایره خط استوا

نام دارد و کره ی زمین را به دو نیم کره ی شمالی وجنوبی تقسیم می کند . خطوط عرض جغرافیایی موازی با خط استوا هستند . عرض جغرافایی از شمال و جنوب خط استوا ، اندازه گیری می شود . درجه ی عرض جغرافیایی خط استوا صفر است . بین خط استوا و قطب شمال و جنوب دو عرض جغرافیایی ۹۰درجه ی شمالی و جنوبی وجود دارد . طول درجه ی عرض جغرافیایی ۵/۰۱۱ کیلومتر در خط استوا تا ۹/۱۱۱ کیلومتر در قطبها می باشد . این اختلاف به علت شکل کره ی زمین است .

خطوط  طول جغرافیایی ، به نام نصف النهارات ، با زاویه ی قائمه نسبت به عرضهای جغرافیایی از شمال به جنوب کشیده می شوند. اولین نصف النهار ، دارای طول جغرافیایی صفر است . این خط را گاهی نصف النهار گرینویچ نیز می نامند ، زیرا از گرینویچ انگلستان می گذرد . ۱۸۰ درجه ی طول جغرافیایی در شرق و غرب نصف النهار گرینویچ وجود دارد . طول درجات نصف النهارات از ۱۱۱ کیلومتر در ناحیه ی استوا تا صفر در ناحیه ی قطبی ، تفاوت دارد.

با کمک طول و عرض جغرافیایی ، موقعیت هر محلی بر روی کره ی زمین قابل بررسی است . مثلاً لندن در عرض جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۰ دقیقه و طول جغرافیایی ۵/۰ درجه ی غربی ، قرار دارد . موقعیت پاریس ، عرض جغرافیایی ۴۸ درجه و ۵۰ دقیقه ی شمالی و ۲ درجه و ۲۰ دقیقه ی شرقی است . این خطوط فرضی برای دریانوردان بسیار مفید هستند.+ نوشته شده در  جمعه ۶ اسفند۱۳۸۹ساعت ۱۵:۳۱ بعد از ظهر  توسط پرهام غانمی پور  |